Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem Prime Laser Areny je Zdeněk Hajn, IČ: 643 44 266, se sídlem v Jihlavě, Heroltice 22, PSČ: 586 01 (dále jen „správce“).
 2. Vyhrazené prostory na adrese Chlumova 1, Jihlava 586 01, slouží k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost, zejména ke hře Laser game.
 3. Prostory se skládají z „Baru“, „Recepce“,  „Šaten a toalet“ a „Arény“
 4. Uživatelem arény mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem hřiště nebo jím pověřené osoby.
 5. Uživatel arény je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportovní aktivity. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz čl. III tohoto provozního řádu.

Čl. II Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz arény odpovídá správce tel.: +420 702 292 121, e-mail: info@lasergamejihlava.cz. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, pomocí internetových stránek http://www.lasergamejihlava.cz nebo osobně v aréně.
 2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce arény či jiná jím pověřená osoba.
 3. Provoz arény je zajištěn celoročně. Případné změny otevírací doby budou vždy uvedeny na internetových stránkách http://www.lasergamejihlava.cz.
 4. Otevírací doba je stanovena: po: 17:00 – 22:00, út – pá: 15:00 – 22:00, so: 13:00 – 22:00, ne: 15:00 – 20:00. Hřiště lze na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu.
 5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do herního prostoru vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům není dovoleno zápasy sledovat.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně, a předcházet tak případným úrazům, nebo škodě na majetku.
 3. Uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby.
 4. V aréně se zakazuje zejména:
  • vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, bez podpatku; vhodná není i sportovní obuv s hladkou podrážkou),
  • hraní bez oblečení,
  • manipulace s ostrými předměty a jejich vnášení do arény,
  • vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu,
  • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
  • vstup s nápoji a jídlem všeho druhu, odhazování žvýkaček v prostoru arény,
  • vstup podnapilým osobám.
 5. V celém areálu je zakázáno kouření a vstup se zvířaty.
 6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo pověřené osobě.
 7. Každý uživatel vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV Závěrečné ustanovení

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce nebo pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z arény vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 2. Správce nebo jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti.
 3. Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry Laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

Tento provozní řád je platný od 10. 02. 2015.

Kontakt

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.
Obraťte se na nás i s dotazem na kalkulaci firemních a školních akcí.